Hạt giống cải củ Hà Nội

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống bắp cải Bắc Hà

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống Su hào Hà Giang

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 98%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống cải bẹ mào gà

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống cải xanh lá vàng

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống xà lách Hải Phòng

- Độ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống cải xanh ngọt Hải Phòng

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống ngô nếp lai F1

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 87%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Độ ẩm: ≤ 11%

Giống lúa

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Độ ẩm: ≤ 13,5%