Lãnh đạo

 

Hội đồng quản trị

1.      Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị.

        

2.      Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên hội đồng quản trị.

        

3.      Bà Phạm Thị Bích Thủy - Thành viên hội đồng quản trị

4.      Ông Vũ Đức Trung - Thành viên hội đồng quản trị

 

 

Ban điều hành

1.      Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng giám đốc.

        

 

Ban kiểm soát

1.      Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Trưởng ban kiểm soát.

2.      Bà Đinh Thị Hảo - Thành viên ban kiểm soát.

3.      Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên ban kiểm soát.