Hạt giống Su hào Hà Giang

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 98%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

}