Giống lúa

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Độ ẩm: ≤ 13,5% 

}