Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - ông Nguyễn Việt Cường

29/01/2021 - 434 lượt xem

Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT kiếm Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng!

1. Báo cáo giao dịch.

Thông báo khác