Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP công bố nghị quyết miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

25/06/2020 - 1540 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP công bố Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế của doanh nghiệp

Chi tiết xin đọc file đính kèm:

1. Công bố thông tin

Thông báo khác