Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

17/07/2020 - 1715 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:

1. Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.

Thông báo khác