Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT-VEG.

01/10/2020 - 1170 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT-VEG.

Nội dung chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT-VEG.

Trân trọng!

Thông báo khác