Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giải trình nguyên nhân biến động Doanh thu trên BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019.

17/07/2020 - 1270 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giải trình nguyên nhân biến động về Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính Công ty mẹ của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết  xin xem tại file đính kèm:

1. Giải trình công ty mẹ.

2. Giải trình BCTC hợp nhất

Other notices