Thay đổi người đứng đầu chi nhánh của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP

02/06/2020 - 1214 lượt xem

Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP tại Công ty Giống Rau quả Trung ương - Chi nhánh Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần.

Chi tiết xin đọc tại file đính kèm.

1. Quyết định.

Thông báo khác