CBTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2020

20/01/2021 - 464 lượt xem

 Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin Công văn giải trình nguyên nhân biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính của Tổng công ty.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

1. Công văn giải trình về biến động lợi nhuận.

Thông báo khác