Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố nội dung Nghị quyết số 25, 26, 27 , 28/NQ-HĐQT

30/12/2020 - 704 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố nội dung Nghị quyết số 25, 26, 27 , 28/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Nội dung chi tiết xin tải file đính kèm.

1. Nghị quyết 25/NQ-HĐQT

2. Nghị quyết 26/NQ-HĐQT

3. Nghị quyết 27/NQ-HĐQT

4. Nghị quyết 28/NQ-HĐQT

Trân trọng!

Thông báo khác