Hạt giống Cải củ Hà Nội
Hạt giống Su hào Hà Giang

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 98%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống cải xanh lá vàng

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống Xà lách Hải Phòng
Hạt giống cải xanh ngọt Hải Phòng

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

Hạt giống ngô nếp lai F1

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 87%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Độ ẩm: ≤ 11%

Giống lúa

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Độ ẩm: ≤ 13,5% 

Hạt giống Cải bẹ Đại Bình Phổ 818
Hạt giống Cải củ lá ngắn số 13
Hạt giống Cải xanh lùn Thanh Giang
Hạt giống Đậu đũa cao sản số 5
Hạt giống Đậu đũa cao sản số 9

 

 

Hạt giống Đậu tứ quý số 2
Hạt giống Dưa leo
Hạt giống cải bẹ mào gà GRQ 09
Hạt giống Bí xanh sặt
Hạt giống Cải mơ Hoàng Mai
Hạt giống Cải ngọt cọng xanh GRQ 08
Hạt giống Cải ngọt Quảng Phủ
Hạt giống Cải ngồng ngọt
Hạt giống Đậu tứ quý số 1