Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 6.

03/08/2021 - 1352 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 31 tháng 07 năm 2021 và phụ lục sửa đổi điều lệ.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Toàn văn công bố thông tin.

Trân trọng!

Thông báo khác