Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết, biên bản họp HDQT vv thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

20/07/2021 - 897 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết, biên bản họp HDQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Biên bản.

2. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác