Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

16/07/2021 - 921 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

1. Công bố thông tin.

Trân trọng!

Thông báo khác