Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Vegetexco đến ngày 15/07/2021

25/05/2021 - 1882 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Thông báo về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết Nghị quyết và Thông báo xin xem tại file đính kèm:

1. Biên bản, nghị quyết, thông báo.

Trân trọng!

Thông báo khác