Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Vegetexco đến ngày 24/5/2021

22/04/2021 - 1178 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Thông báo về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Biên bản họp

2. Nghị quyết HĐQT

3. Thông báo.

Trân trọng!

Thông báo khác