Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Của Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

09/06/2018 - 3024 lượt xem

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần:
1. Thời gian họp:  8h30' thứ 3 ngày 19 tháng 6 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần
                      Số 02 Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/6/2018.
4. Trong trường hợp không thể tham dự ĐH, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay. Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các văn bản khác có liên quan xin vui lòng gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email theo địa chỉ sau trước 12h00 ngày 18/06/2018 (nếu gửi qua fax/email thì phải nộp lại bản gốc cho BTC khi đến tham dự Đại hội):
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần
Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38523063                                Fax: (024) 38523926
Người liên hệ: Nguyễn Cao Điệp
Điện thoại: 0903227486                    Email: diepnc@vegetexcovn.com.vn
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.
Ghi chú: - Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải (và cập nhật liên tục cho đến khi kết thúc hội nghị) trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: http://www.vegetexcovn.com.vn
              - Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Duy Hùng

                                                                                                                                      
Các tài liệu Đại hội:
 
1. Thông báo Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5a. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Cá nhân)
5b. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Nhóm cổ đông)
6. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
8. Báo cáo sản xuất kinh doanh 2017, kế hoạch 2018
9. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017
10. Tờ trình Thông qua báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán 2017
11. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018
12. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
13. Tờ trình thông qua về chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018
14. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018
15. Tờ trình về việc thoái vốn trước thời hạn của cổ đông chiến lược
 
 
(Còn tiếp tục cập nhật)
 

Thông báo khác