Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

21/06/2016 - 1305 lượt xem

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ,

NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

                                                      

Số:   142  /HĐQT-RQNS/TB

V/v: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   20   tháng  06  năm 2016

Kính gửi:     QUÝ CỔ ĐÔNG

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-         Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Thời gian:      08 giờ 00 phút ngày 30/06/2016.

              Địa điểm:      Hội trường tầng 6, Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần

    Số 02 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần.

            Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay. Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các văn bản khác có liên quan xin vui lòng gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email theo địa chỉ sau trước 17h00 ngày 27/06/2016 (nếu gửi qua fax hoặc email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội):

            BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

            Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần

            Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (04) 38523063                  Fax: (04) 38523926

Người liên hệ: Phạm Vương Bình.

Điện thoại: 01687980717                   Email: vuongbinh1981@gmail.com

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Ghi chú: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ:http://www.vegetexcovn.com.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

PHẠM DUY HÙNG

 

Các tài liệu Đại hội:

1. Thong bao moi hop DHDCD thuong nien 2016.pdf

2. Chuong trinh hop DHDCD thuong nien 2016.pdf

3. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2016.pdf

4. Giay dang ky tham du DHDCD thuong nien nam 2016.pdf

5a. Giay uy quyen tham du DHDCD thuong nien nam 2016 - Ca nhan.pdf

5b. Giay uy quyen tham du DHDCD thuong nien nam 2016 - Nhom co dong.pdf

6. Quy che de cu, ung cu va bau cu HDQT, BKS.pdf

7a. Don ung cu TV HDQT.pdf

7b. Don de cu TV HDQT.pdf

8a. Don ung cu TV BKS.pdf

8b. Don de cu TV BKS.pdf

9. So yeu ly lich ung vien HDQT,BKS.pdf

10. To trinh ve mien nhiem va bau bo sung TV HDQT, BKS.pdf

11. To trinh ve dieu chinh Ke hoach SXKD nam 2016.pdf

12. To trinh ve viec DHDCD uy quyen cho HDQT.pdf

13. BCTC TCTy Rau qua, nong san - CT TNHH 1TV nam 2015 (Tu 1-1-2015 den 3-1-2016).pdf

Tham khảo thêmDieu le TCTy Rau qua, nong san - CTCP.pdf

Thông báo khác