Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Của Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

17/06/2017 - 5868 lượt xem

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần:
1. Thời gian họp:  8h00' thứ 3 ngày 27 tháng 6 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần
                      Số 02 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/6/2017.
4. Trong trường hợp không thể tham dự ĐH, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay. Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các văn bản khác có liên quan xin vui lòng gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email theo địa chỉ sau trước 12h00 ngày 26/06/2017 (nếu gửi qua fax/email thì phải nộp lại bản gốc cho BTC khi đến tham dự Đại hội):
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần
Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38523063                                Fax: (024) 38523926
Người liên hệ: Nguyễn Cao Điệp
Điện thoại: 0903227486                    Email: diepnc@vegetexcovn.com.vn
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.
Ghi chú: - Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải (và cập nhật liên tục cho đến khi kết thúc hội nghị) trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: http://www.vegetexcovn.com.vn
              - Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                                          Phạm Duy Hùng

 

 

Các tài liệu Đại hội:

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

3. Quy chế tổ chức Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2017

4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

5a. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (cá nhân)

5b. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (nhóm cổ đông)

6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

7. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

8. Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2016

9. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2016

10.Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

13. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các Quỹ

14. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

16. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

17. Điều lệ Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

18. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

19. Đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

20. Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

21. Đơn ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

22. Đơn đề cử Thành viên Ban kiểm soát

23. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

 

 

Thông báo khác