Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thực hiện đăng ký Lưu ký chứng khoán (Lần 2)

12/06/2017 - 1382 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thực hiện đăng ký Lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Thông báo đính kèm:

Thông báo chốt danh cổ đông

Công bố thông tin

Thông báo khác