Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

15/05/2018 - 1021 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo đính kèm:

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo khác