Thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

06/01/2016 - 1430 lượt xem

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Kính gửi: Quý cổ đông

 

Thực hiện Công văn số 10176/BNN-QLDN ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Rau quả, nông sản đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Thời gian: Từ 8h30’ đến 11h00’ ngày 28/11/2015.

Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Rau quả, nông sản - Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tổng công ty xin thông báo các nội dung và kết quả đạt được của Đại hội như sau:

I.   Về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, quy chế bầu cử và tiến hành bầu Hội đồng Quản trị bao gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên của nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP. Kết quả như sau:

-         Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1.     Ông Nguyễn Thanh Bình

2.     Ông Lê Anh Dũng

3.     Ông Phạm Duy Hùng

4.     Bà Phạm Thị Tâm

5.     Ông Vũ Trọng Tuấn

-         Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

1.     Ông Nguyễn Mạnh Hùng

2.     Bà Nguyễn Minh Phương

3.     Ông Nguyễn Hải Thịnh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đã họp phiên đầu tiên để bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, kết quả như sau:

-         Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phạm Duy Hùng

-         Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Bình

Ban kiểm soát Công ty cổ phần đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:

-         Trưởng ban kiểm soát: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

II.     Về các nội dung đã biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng mang  tính chất định hướng cho hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần sau này, cụ thể như sau:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Thông qua mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP theo quy định của pháp luật.

- Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật công ty ký kết văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần theo quy định của Pháp luật và Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV đầu tư Việt Hà và Tổng công ty vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH một thành viên.

 

Hiện Tổng công ty đã thực hiện việc đăng tải nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu lên website của Tổng công ty. Nếu Quý cổ đông nào có nhu cầu xem các nội dung các văn bản trên có thể truy cập địa chỉhttp://www.vegetexcovn.com.vn (Mục Thông báo chung) để lấy về. Nếu Quý cổ đông nào không có điều kiện lấy trên website có thể liên hệ Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Tổng công ty Rau quả, nông sản (ĐT: 04-38523058) để lấy bản phôtô.

Tổng công ty trân trọng thông báo./.

 

TÀI LIỆU KÈM THEO:

Bien ban DHDCD lan dau TCT Rau qua, nong san (28-12-2015).pdf

Nghi quyet DHDCD lan dau TCT Rau qua, nong san (28.12.2015).pdf

Thông báo khác