Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

20/07/2016 - 1519 lượt xem

Kính gửi: QÚY CỔ ĐÔNG

 

Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP xin gửi đến Quý cổ đông nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

Trân trọng.

 

Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2016.pdf

Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2016.pdf

Thông báo khác