CBTT: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

28/06/2017 - 1727 lượt xem

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần:

File đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo khác