Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

26/04/2016 - 1125 lượt xem

Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2015,

 

Hiện nay, Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần đang phải tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy trình cho phù hợp với mô hình hoạt động mới, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trên cơ sở các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã đề ra.

Vì vậy, để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được diễn ra chu đáo và đúng quy định, Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần sẽ lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lại, thời gian dự kiến là trước ngày 30/06/2016.

Tổng công ty sẽ có thông báo tới các cổ đông về thời gian tổ chức, chương trình và các thủ tục có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 khi có quyết định chính thức.

 

Trân trọng thông báo!

Thông báo khác