Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

23/05/2019 - 1345 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

File đính kèm:

Công bố thông tin.

Thông báo chốt danh sách.

 

Thông báo khác