Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đông của ông Từ Bách Chiến

09/01/2019 - 2136 lượt xem

Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Nông sản chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Từ Bách Chiến từ ngày 9/1/2018

File đính kèm

NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI.pdf

Công bố thông tin từ nhiệm ông Từ Bách Chiến.pdf

Thông báo khác