CBTT: Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016

13/07/2017 - 2690 lượt xem

Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

File đính đèm: CBTT Chốt danh sách cổ đông

Thông báo khác