CBTT: Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019

05/04/2019 - 1534 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

File đính kèm: /Content/files/cong%20bo%20thong%20tin/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20ch%E1%BA%A5p%20thu%E1%BA%ADn%20gia%20h%E1%BA%A1n%20CBTT%20BCTC%202019.pdf

Thông báo khác