Ủy ban CKNN đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty

12/08/2016 - 2323 lượt xem

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính đã có công văn số 5102/UBCK-GSĐC ngày 05/08/2016 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng cổng ty Rau quả, nông sản - CTCP.

Toàn văn của công văn được đăng tải trong link dưới đây:

5102-UBCK-GSDC ngay 05-08-2016 (Chap thuan ho so dang ky cong ty dai chung).pdf

Thông báo khác