Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020

24/04/2020 - 1951 lượt xem

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công Ty cổ phần (VEGETEXCO) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty.

Chi tiết xin xem file thư mềm đính kèm.

1. Thư mời.

Thông báo khác