Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

25/04/2019 - 3453 lượt xem

Sở KHĐT thành phố Hà nội chấp thuận việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty. Toàn văn nội dung xin xem tại file đính kèm:

/Content/files/cong%20bo%20thong%20tin/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20ch%E1%BA%A5p%20thu%E1%BA%ADn%20gia%20h%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20%C4%90HC%C4%90%202019.pdf

Thông báo khác