CBTT: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

20/06/2018 - 3166 lượt xem

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần:

File đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo khác