Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

10/07/2019 - 2336 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

File đính kèm:

Thông báo chốt danh sách.

Thông báo khác