THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

18/12/2015 - 1228 lượt xem

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ,

NÔNG SẢN – CÔNG TY TNHH 1TV

                                                      

Số:   268/RQNS-BCĐCPH/TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Hà Nội, ngày 16 tháng  12 năm 2015

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi:   Quý cổ đông Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP

-       Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-       Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; các nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

-       Quyết định số 4291/QĐ-BNN-QLDN ngày 07/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ -Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH 1TV để cổ phần hóa và Quyết định sửa đổi bổ sung;

-       Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-TTg ngày 13/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV sang hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần; quyết định số 1928/QĐ-BNN-QLDN ngày 26/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty rau quả nông sản;

-       Căn cứ quyết định số 5205/QĐ-BNN-QLDN ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Công ty mẹ-Tổng công ty Rau quả, nông sản thành công ty cổ phần;

-       Căn cứ Công văn số 10176/BNN-QLDN ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp  PTNT về việc Đại hội đồng cổ đông lần đầu,

 Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH 1TV triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thành lập công ty cổ phần, cụ thể như sau:

Thời gian:  08 giờ 00 phút ngày 28/12/2015.

Từ 07h30 đến 08h00: tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.

Địa điểm:   Hội trường Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH 1TV

                     Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội.

Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần khi cổ phần hóa Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH 1TV.

            Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu gửi kèm). Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự đại hội (ghi rõ ngoài phong bì là tài liệu ĐHĐCĐ) xin vui lòng gửi theo địa chỉ

            Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH 1TV, 
    Địa chỉ: số 02 Phạm Ngọc Thạch - phường Kim Liên - quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

            Điện thoại: (84-4) 38524503/38523058/38522388; Fax: (84-4) 3 8523926 

trước 15h30 ngày 25/12/2015 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự. Thông báo này thay cho cho Giấy mời.

(Tài liệu Đại hội có thể tham khảo tại website www.vegetexcovn.com.vn hoặc tại trụ sở văn phòng Tổng công ty và các chi nhánh công ty).

 

         

 

 

 TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình Đại hội;

3. Giấy Xác nhận _ Ủy quyền;

4. Dự thảo Quy chế bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP;

5. Đơn ứng cử HĐTV;

6. Đơn Đề cử HĐTV;

7. Đơn đề cử của nhóm cổ đông về HĐTV;

8. Đơn ứng cử BKS;

9. Đơn đề cử BKS;

10. Đơn đề cử của nhóm cổ đông về BKS;

11. Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT, BKS;

12. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP.

 

 

Thông báo khác