Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

08/12/2020 - 1653 lượt xem

Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác