Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2020 Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần

06/05/2020 - 2315 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2020 của Tổng công ty.

Chi tiết xem ở file đính kèm.

Trân trọng.

Biên bản họp Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông

Thông báo khác