Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

24/08/2021 - 635 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính.

2. Giải trình biến động lợi nhuận.

Trân trọng!

Thông báo khác