Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2019

02/08/2021 - 428 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2019.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

1. Báo cáo tài chính (công ty mẹ) quý I năm 2019.

2. Báo cáo tài chính (hợp nhất) quý I năm 2019.

3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận (công ty mẹ)

4. Giải trình chênh lệch lợi nhuận (hợp nhất).

Trân trọng!

Thông báo khác