Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

23/11/2022 - 1090 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin đọc file đính kèm. tài liệu sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày.

Trân trọng!

1. Thông báo mời họp.

2. Nội dung và chương trình họp

3. Giấy đăng ký tham dự Đại hội

4. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội

5. Thông báo đề cử, ứng cử bầu TV HĐQT, TV BKS

6. Đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT

7. Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát.

8. Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

9. Đơn ứng cử thành viên HĐQT.

10. Sơ yếu lý lịch ứng viên

11. Báo cáo số 01: Kết quả hoạt động kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

12. Báo cáo kết quả hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2016-2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2022-2027.

13. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.

14. Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 2021 nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.

15. Báo cáo tài chính 2020.

16. Báo cáo tài chính 2021.

17. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020, 2021.

18. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.

19. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2021 và Kế hoạch thù lao 2022.

20. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

21. Tờ trình Phê duyệt thay thế toàn văn Điều lệ và Quy chế hoạt động của Tổng công ty.

22. Dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

23. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.

24. Dự thảo quy chế nội hoạt động của Ban kiểm soát.

25. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT.

26. Quy chế làm việc tại Đại Hội.

27. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS.

28. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ.

29. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2022.

30. Tờ trình 06 giao UQ cho HĐQT.

31. Tờ trình 07 thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS.

 

 

 

 

 

Thông báo khác