Lạc nhân

- Lạc nhân loại cao cấp 180-200 hạt/100grs; Độ ẩm: 9% max; Tạp chất: 1% max 

- Lạc nhân loại 1 200-240 hạt /100grs; Độ ẩm: 9% max; Tạp chất: 1% max

- Lạc nhân loại 2 270-290 hạt/100grs; Độ ẩm: 9% max; Tạp chất: 1% max

}