Cà phê Robusta

- Cỡ hạt: sàng 16, tối thiểu 90%

- Độ ẩm: tối đa 12,5% - 13%

- Tạp chất: tối đa 0.5%-1%

- Hạt vỡ: Tối đa 2% cho loại 1/ Tối đa 5% cho loại 2

}