Quế ống & Quế Cotex

- Phẩm cấp: Mùa vụ mới

- Độ ẩm: Tối đa 13%

- Tạp chất: tối đa 1%

- Hàm lượng dầu: tối thiểu 1%-5%

}