Sắn lát

- Độ ẩm : tối đa 14%

- Tạp chất : tối đa 1%

- Tinh bột : Tối thiểu 70%

- Chất sơ : tối đa 5%

}