Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

01/02/2021 - 1721 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng!

1. Báo cáo tài chính năm 2020.

Thông báo khác