Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020

15/10/2020 - 1383 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020.

Xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020.

Thông báo khác