Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2018

30/08/2018 - 3255 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018:

File đính kèm:

1. Báo cáo tài chính riêng.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thông báo khác