CBTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2018

10/07/2019 - 2118 lượt xem

 Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin Công văn giải trình nguyên nhân biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Toàn văn xin đọc file đính kèm:

Toàn văn giải trình.

Thông báo khác